سئوکار

سئوکار به کسی گفته می شود که کاملا مسلط به الگوریتم های ” موتورهای جستجو به خصوص گوگل و آخرین تغییرات این شرکت باشد .

یه شرکت سئوکار می بایست می بایست دارای نمونه کارهای ” رزومه ” بسیار موفق زیادی باشد