تگ های مهم در سئو

تگ هدینگ ، تگ h1 ، تگ تگ هد

تگ های هدینگ در سئو از اهمیت فراوانی برخوردار است ، شما تگ های هدینگ را میتوانید در ویرایش قالب خود و همچنان در پست های مطلب جدید خود میتوانید بکار ببرید بیشتر بخوانید