بهینه سازی چیست

معنای بهینه سازی سایت به دو صورت زیر می باشد ادامه خواندن بهینه سازی چیست