فن بیان و سخنرانی

آموزش فن بیان و سخنرانی

چگونه با اعتماد به نفس خوب صحبت کنیم.

سرعت صحبت های خود را کنترل نمایید :

صحبت های همراه با تشویش واضطراب معمولا تند و بیوقفه هستند. بعضی از سخنرانان یک نفس و با شتاب به صحبت های خود ادامه می دهند درحالی که سخنرانان با اعتماد به نفس سرعت مناسبی را رعایت می کنند. حتی برخی از آنها خیلی آرام صحبت می کنند و با پایین آوردن سرعت در بعضی از کلمات اهمیت آنها را آشکارمی سازند. بنابراین با تند صحبت کردن، پیام های مهم و با اهمیت نادیده گرفته می شوند با کم و زیاد کردن صدای خود، هم شما مطمئن به نظر خواهید رسید و هم کلماتی را که بیان می کنید با اهمیت به نظر خواهند رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید